Świetlica szkolna

W naszej świetlicy

 

     Celem działalności świetlicy szkolnej jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom przed i po lekcjach w bezpiecznym, miłym otoczeniu oraz stworzenie warunków do wypoczynku, relaksu, zjedzenia posiłków i odrobienia zadań domowych. Pod tym kątem dobierane są specyficzne formy i metody pracy. Szczególną popularnością wśród dzieci cieszą się konkursy o różnej tematyce i zajęcia plastyczne.      Wychowawcy świetlicy szkolnej starają się profesjonalnie wypełniać zadania wychowawczo-dydaktyczne poprzez odpowiedni dobór treści zajęć i metod ich prowadzenia. Poprzez dobór odpowiednich form pracy i metod aktywizujących, rozwijają zdolności do twórczego wysiłku. Przyczyniają się do rozwoju indywidualnych zainteresowań i uzdolnień u dzieci. 
     Świetlica pracuje wg rocznego planu pracy. Realizowany jest on w formie tematów tygodniowych, a dotyczą one najbliższego otoczenia dzieci - rodziny, szkoły, kolegów, obejmują wiadomości o miejscu zamieszkania, ojczyźnie, miejscu Polski w Europie i w świecie. Rozwijają zainteresowania przyrodnicze i kulturalne.      Zabawa jest obok nauki podstawową formą aktywności dzieci. Dlatego dzieci mają czas na dowolne zabawy zgodne z upodobaniami. Odpowiednio dobrane, ciekawe zabawy i gry wzbogacają wiadomości dzieci, kształtują umiejętności, wyrabiają spostrzegawczość, ćwiczą umiejętność logicznego myślenia, pamięć i wyobraźnię. Gry i zabawy ruchowe podnoszą sprawność fizyczną dzieci. Szczególną uwagę na zajęciach świetlicowych zwracamy na kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania w grupie rówieśniczej. Dbamy o wdrożenie dzieci do przestrzegania przyjętych zasad zachowania się.      Ważne jest także wyrabianie umiejętności nawiązywania kontaktów z kolegami, ćwiczenie umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych, panowania nad emocjami. Na bieżąco rozwiązywane są problemy wychowawcze dzieci w oparciu o współpracę z pedagogiem, wychowawcami i rodzicami.

W ramach zajęć świetlicowych realizowane są między innymi następujące zadania:

  • Kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania w grupie rówieśniczej
  • Integrowanie dzieci z różnych klas i środowisk
  • Rozwiązywanie problemów opiekuńczo-wychowawczych dzieci
  • Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań
  • Wprowadzenie atmosfery tolerancji, życzliwości, wzajemnego poszanowania
  • Pomoc w nauce i odrabianiu lekcji
  • Zwiększanie sprawności fizycznej (wyjścia na salę gimnastyczną, na szkolny plac zabaw, gry i zabawy sportowe, ćwiczenia gimnastyczne)
  • Wzbudzanie zdrowej rywalizacji