03.07. 2024 r. – ODBIÓR ZAŚWIADCZEŃ

ODBIÓR ZAŚWIADCZEŃ

03.07. 2024 r. – ODBIÓR ZAŚWIADCZEŃ

Zaświadczenia o szczegółowych wynikach Egzaminu Ósmoklasisty będą do odbioru w dniu 03.07.2024 r. (środa) w godzinach od 10:00 do 13:00 w sekretariacie szkoły. Odbioru zaświadczenia może dokonać uczeń, rodzic/opiekun prawny ucznia  lub upoważniona pisemnie przez rodzica osoba. W sytuacji odbioru zaświadczenia przez upoważnioną osobę, konieczne będzie okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość.